සිම් කාඩ් පතක් නොමැතිව iPhone 3GS භාවිතා සහ iOS මඟින් පහසුකම් සපයන්නේ නැත අයදුම්පත් ස්ථාපනය 6

මෙම ලිපියෙන් ඔබ වනු ඇත “Untether Jailbreak” සිම් කාඩ් පත තොරව iPhone 3GS භාවිතා කිරීමට, ද පැරණි සංස්කරණවල iOS7 හෝ iOS8 සඳහා කළ අයදුම්පත් ස්ථාපනය කරන ආකාරය බලන්න.

Continue reading