វិធីប្រើ iPhone 3GS ដោយគ្មានស៊ីមកាតនិងដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនគាំទ្រដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 6

នៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះអ្នកនឹងធ្វើ “Jailbreak មិនមាន” ប្រើ iPhone 3GS ដោយគ្មានស៊ីមកាត, ហើយអ្នកក៏នឹងឃើញពីវិធីតំឡើងកម្មវិធីដែលបង្កើតសំរាប់ iOS7 ឬ iOS8 នៅលើជំនាន់ចាស់.

អានបន្ត