වෙනත් රටක සිට ප්රධාන සමග කැස්පර්ස්කි සක්රීය (කලාපයේ)

මෙම ගැටලුව ජය ගැනීමට හැකි විසඳුමක් “සක්රීය කිරීමේ කේතය එම ප්රදේශය සඳහා වලංගු නොවන”, ඇතැම් යතුරු පමණක් ඇතැම් ප්රදේශ වලින් භාවිතා කල හැකි සීමා ඇති බැවින් (රටවල්).

Continue reading