ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ Kaspersky ਯੋਗ ਕਰਨ (ਖੇਤਰ ')

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਹੈ “ਸਰਗਰਮੀ ਕੋਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ”, ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਦੇਸ਼).

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ