ការបើកការជាមួយនឹងកូនសោរបស់ Kaspersky ពីប្រទេសផ្សេងទៀត (តំបន់)

នេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជំនះលើបញ្ហានេះ “លេខកូដធ្វើឱ្យសកម្មមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់តំបន់នេះ”, ចាប់តាំងពីមានការដាក់កម្រិតដែលថាគ្រាប់ចុចជាក់លាក់អាចត្រូវបានប្រើតែពីតំបន់ជាក់លាក់មួយ (បណ្តាប្រទេស).

អានបន្ត