فعال کردن کسپرسکی با کلید از یک کشور دیگر (منطقه)

این یک راه حل ممکن برای غلبه بر مشکل است “کد فعال سازی نامعتبر برای این منطقه”, از آنجا که محدودیتی است که کلید خاصی را می توان تنها از برخی از مناطق مورد استفاده وجود دارد (کشورها).

ادامه مطلب