Cloud ຖາມໄຟລ໌ທີ່ມີກ້ວຍ PI ແລະ OwnCloud [ຢ່າງເຕັມທີ່]

ການສ້າງ file hosting ຟັງຂອງທ່ານເອງ (ຟັງ) ກ້ວຍໃຊ້ PI (ຮາດແວ) e OwnCloud (ຊອບແວ).

ສືບຕໍ່ການອ່ານ