ពពកបង្ហោះឯកសារជាមួយចេកភីអាយនិង OwnCloud [ពេញលេញ]

ការបង្កើតឯកសារពពកបង្ហោះរបស់អ្នកផ្ទាល់ (ពពក) ចេកប្រើប្រាស់ភីអាយ (ផ្នែករឹង) និង OwnCloud (ផ្នែកទន់).

អានបន្ត