ពុម្ពអក្សរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Base64 ជា CSS ជាមួយ

ឱ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើបទបង្ហាញនៃតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកដោយប្រើពុម្ពអក្សរផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការផ្ទុកឯកសារខាងក្រៅណាមួយ (.TTF, .EOT, . woff, .SVG).

អានបន្ត

ការសាងសង់ទ្រុងនៅដេបៀន

ទៅទ្រុង (ឬទ្រុង) គឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្កើតបរិយាកាសដេបៀនដែលដាច់ឆ្ងាយ, ក្រៅពីដើម. វាមានប្រយោជន៍នៅពេលយើងចង់សាកល្បង, តាមរបៀបមានសុវត្ថិភាព, រៀបចំកូដ, កញ្ចប់, សេវាកម្មនិងការចែកចាយ.

អានបន្ត