Contador de posts e páginas visualizados – เวิร์ดเพรส

Como exibir o total de acessos a posts e páginas? Iremos modificar o pluginpost-viewspara que ele também funcione como um contador de acessos (hits).

อ่านต่อ

การแก้ไข “สถิติ/dev/sdb1 ปฏิบัติไม่สามารถ” การจัดรูปแบบ pendrive ด้วย “mkfs”

การกำหนดคีย์ USB กับบูตเดเบียน, ทำการแบ่งพาร์ติชัน (Fdisk) และรูปแบบ (mkfs), แต่จบปัญหา (โดยไม่อ่านคำสั่ง).

อ่านต่อ

เปิด Word ด้วยเคอร์เซอร์ที่บันทึกตำแหน่งสุดท้าย

คำแนะนำนี้เหมาะสำหรับคุณที่ถูกแก้ไขเอกสาร Word ยาว และ, หลังจากที่คุณบันทึก และปิด, อยากจะกลับมายังตำแหน่งเคอร์เซอร์ล่าสุดเมื่อเปิดอีกครั้ง.

อ่านต่อ