មី – វីដេអូមិនដំណើរការទេ។

បន្ទាប់ពី “បន្ថែមសកម្មភាព ឬធនធាន” គ្មាន Moodle, ក្នុងករណីនេះវីដេអូ FLV វីដេអូ, គ្រាន់តែមើលមិនឃើញ, ដូចជា​អ្នក​លេង​មិន​អាច​អាន​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ.

អានបន្ត

មី – លេខសម្គាល់ឃ្លាំងមិនត្រឹមត្រូវ

នេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំមាន (និងបានដោះស្រាយ) ពេលកំពុងធ្វើវត្ថុឃ្លាំងរបស់វត្ថុដើមវិញ, ដែលបញ្ចប់ការបង្កើតកំហុស “លេខសម្គាល់ឃ្លាំងមិនត្រឹមត្រូវ”, ឬសម្រាប់ខ្លះ “លេខសម្គាល់ឃ្លាំងមិនត្រឹមត្រូវ”.

អានបន្ត