តុអគាររបស់ HTML “ក្រុមហ៊ុន Google API ដែលមើលឃើញ”

តើធ្វើដូចម្តេចអំពីការបង្ហាញទិន្នន័យរបស់អ្នកតារាងមួយដែលមានទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតនិងនៅតែអាចតម្រៀបនិងទំព័រ, ទាំងអស់ដែលបានកសាងឡើងជាថាមវន្តដោយគ្មានការសរសេរណាមួយឡើយ “តារាង HTML”?

អានបន្ត

កម្មវិធី PHP: បង្កើតរូបភាពជាមួយនឹង Google API របស់ QRCode

នេះគឺជា QRCode ក្រាហ្វិក 2D ដែលមានពមុនបង្កើតឡើងជាអត្ថបទ, URLs, ផ្ញើសារជាអក្សរឬលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនិង.

អានបន្ត