зураг төсөл “Android нь PHP” (PFA)

Android нь PHP төсөл юм “Нээлттэй эх” Бид Android зөвхөн боломж үгүй ​​нь PHP хөгжлийг болгохыг хүсэж байгаа, гэхдээ бас боломжтой багаж хэрэгсэл, бичиг баримт олгох.

үргэлжлүүлэн уншаад