වින්ඩෝස් ස්ථාපනය 7 මෙම pendrive දී නෙට්බුක්

මෙම කවුළු ස්ථාපනය කරන ආකාරය පිළිබඳ ප්රායෝගික තොරතුරක් වේ 7 ඔබේ නෙට්බුක් මත USB / flash ධාවකය සිට, ඉතා ප්රයෝජනවත් ඔබ සංයුක්ත තැටියක් CD-ROM ධාවකය නැති විට. භාවිතා කරන ලද ඉල්ලුම් පත්රය මයික්රොසොෆ්ට් ම වේ: එය නොමිලේ හා වැඩ!

Continue reading