WampServer – PHP ကို 5.3 အီး Firebird 2.5 [ပြေလည်]

PHP ကိုဆက်သွယ်မှုထူထောင်ပြဿနာများ 5.3 အီး Firebird, utilizando ဏ ou WampServer Xampp? Tavez ဒီ post ကိုကူညီနိုငျ. ထွက် Check!

ဖတ်နေ Continue