WampServer – PHP 5.3 e Firebird 2.5 [ການແກ້ໄຂ]

ບັນຫາການສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ PHP 5.3 e Firebird, ໃຊ້ o ou WampServer XAMPP? Tavez ຕອບນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້. ກວດສອບການອອກ!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ