HD thông qua FTP Filezilla Server và Windows 7

Devido Ao interesse không có Post “Làm cho HD của bạn có sẵn trên Internet thông qua FTP“, Tôi đã làm một từng bước để thiết lập một máy chủ FTP để phù hợp với HD của bạn và làm cho nó có thể truy cập từ bất kỳ máy tính kết nối với Internet (Đầy đủ!).

Tiếp tục đọc