សំណួរដែលបានផ្តល់យោបល់ n ° 2

[MPU, 2010 – អ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា] ពិចារណាថាថ្នាក់ C1 អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ M1 ដែលបានផ្តល់ហើយមានអនុរងពីរ: C2 e C3. ក្នុងស្ថានភាពនេះ, ឥរិយាបថរបស់វត្ថុ C2 ឬ C3…

អានបន្ត

សំណួរដែលបានផ្តល់យោបល់ n ° 1

[Cesgranrio,2005 – អ្នកវិភាគការគាំទ្រកុំព្យូទ័រ] កំពង់ផែស្តង់ដារ, នៅលើបណ្តាញជាមួយ TCP / IP, សម្រាប់ពិធីការ FTP និង HTTP គឺរៀងៗខ្លួន…

អានបន្ត