පසුබිමේ .bat කේත රචනය ක්රියාත්මක [විසඳා]

මීට දින තුනකට පෙර මම මගේ ජාලය මත යම් වින්ඩෝස් යන්ත්ර පසුබිම තුළ .bat තිර රචනය දිව අවශ්ය (පරිශීලක ඇරිය තොරව). මෙය ඔබට අවශ්ය දේ නම්, ඉදිරියට යන්න,!

Continue reading