તમારા એચડી FTP મારફતે ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ કરાવો

એક FTP સર્વર મારફતે તમે જોઈ શકો છો, તમારી હાર્ડ ડ્રાઇવ પર ઉમેરી શકો છો અથવા ડિરેક્ટરીઓ અને ફાઈલો હાજર કાઢી નાખો, ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ કોઈપણ કમ્પ્યુટરથી.

વાંચન ચાલુ રાખો