अगमवक्ता – सबै प्रश्नहरूको जवाफ!

यो रमाइलो खेल हो. तपाईं पहुँच साइट र तपाईंको साथी विश्वास छ कि बनाउन सक्षम हुनेछ “अगमवक्ता” वास्तवमा guesses र सबै प्रश्नहरूको जवाफ छ. निर्देशनहरू पढ्नुहोस्.

पढाइ जारी राख्न