ມາດຕະຖານເວັບໄຊຕ໌: ການແຍກ HTML, CSS e Javascript

ການປະຕິບັດດໍາເນີນໂຄງການທີ່ດີໂຄງສ້າງແຍກຕ່າງຫາກ (HTML), ແບບ (CSS) ແລະພຶດຕິກໍາ (Javascript). ຮຽນຮູ້ວິທີ, ລວມທັງຍັງໃຊ້ JQuery!

ສືບຕໍ່ການອ່ານ