Làm cho DIV vô hình in | CSS để in

Đôi khi chúng ta cần một yếu tố hình ảnh cụ thể hoặc một phần của nội dung trang web chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình, nhưng làm cho nó vô hình khi in Ấn. Hay như vậy, Chúng tôi muốn có một phong cách riêng biệt cho in Ấn. CSS giải quyết nó cho bạn!

Tiếp tục đọc