Σειρά TEXTAREA στον επεξεργαστή (WYSIWYG | Ckeditor)

Εδώ είναι μια γρήγορη βοήθεια για να μπορείτε να ενσωματώσετε το CKEditor με τις εφαρμογές σας Web σε μόλις τρία βήματα.

Apresentação

Transformar suas tags TEXTAREA em um editor Web já não é uma tarefa complicada. Dentre os vários editores que você pode encontrar na Internet, vamos ver o uso do CKEditor. Veja o editor em ação neste DEMO.

Εγκατάσταση

Baixe o CKEditor em http://ckeditor.com/download. A versão utilizada neste Post foi 3.6.4, του 17 Jul 2012. Extraia o arquivo ckeditor_3.6.4.zip junto a sua aplicação. Uma pasta ckeditor será criada. Έτοιμο, agora basta fazer a chamada dentro do seu código-fonte!

Integração

O CKEditor é uma aplicação JavaScript. Para lê-lo, basta fazer uma simples chamada para ele dentro das tags HEAD do seu código-fonte. Κάνει αυτό, a API Javascript do CKEditor já estará pronta para ser utilizada. Lembre-se de ajustar o caminho do arquivo ckeditor.js para o diretório em que foi descompactado.

Βήμα 1Faça a chamada ao CKEditor
1
2
3
 <κεφάλι>
  <script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
 </κεφάλι>
Βήμα 2Crie um campo TEXTAREA
1
2
3
 <σώμα>
  <textarea id="editor1" name="editor1">&lt;p&gt;Valor inicial.&lt;/p&gt;</textarea>
 </σώμα>
Βήμα 3Diga qual TEXTAREA (id) será substituído pelo CKEditor
1
2
3
4
5
6
7
 <κεφάλι>
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1' );
   };
  </script>  
 </κεφάλι>

Έτοιμο, já funciona! Não acredita? Salve, dê lá oF5no navegador e veja você mesmoo código completo fica assim:

Código completo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<HTML>
 <κεφάλι>
  <Τίτλος>Ckeditor</Τίτλος>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" />
  <script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1' );
   };
  </script>
 </κεφάλι>
 <σώμα>
  <form action="request.php" method="post">
   <textarea id="editor1" name="editor1">&lt;p&gt;Valor inicial.&lt;/p&gt;</textarea>
   <input type="submit" value="Submit" />
  </form> 
 </σώμα>
</HTML>

Φυσικά, agora você precisa fazer os ajustes conforme sua aplicação, a começar definindo o action do seu FORM, indicando a página que irá recuperar e tratar os dados submetidos via POST.

O Artigo termina aqui, mas vou deixar mais algumas pérolas para os curiosos:

Συμβουλές

(1) Sem evento onload, com class=ckeditor

Se você atribuir a classeckeditorpara seu TEXTAREA, automaticamente ele já será convertido em um CKEditor, sem que seja preciso utilizar o script chamado pelo eventoonload”, bem simples assim:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<HTML>
 <κεφάλι>
  <Τίτλος>Ckeditor</Τίτλος>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" />
  <script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
 </κεφάλι>
 <σώμα>
  <form action="request.php" method="post">
   <textarea κλάση="ckeditor" id="editor1" name="editor1">&lt;p&gt;Valor inicial.&lt;/p&gt;</textarea>
   <input type="submit" value="Submit" />
  </form> 
 </σώμα>
</HTML>

(2) Trocar quebra de linha <p> por <Br />

Notei duas maneiras de trocar P por BR quando teclamos ENTER. A primeira, é setar o parâmetro enterMode com valor 2, já que 1 = P, 2 = BR e 3 = DIV.

1
2
3
4
5
6
7
 <κεφάλι> 
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1', {enterMode: Number(2)} );
   };
  </script>
 </κεφάλι>

Ή έτσι, abra o arquivo config.js e defina algo como:

1
2
3
CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
 config.enterMode = CKEDITOR.ENTER_BR;
};

Στην περίπτωση αυτή, ao digitar ENTER, temos as opções:
CKEDITOR.ENTER_P – novo parágrafo P é criado;
CKEDITOR.ENTER_BR – quebra de linha com BR;
CKEDITOR.ENTER_DIV – novo bloco com DIV é criado.

Recomendo fechar e abrir o navegador para ver o resultado

desta mudança, pois a coisa pode ficar em cache! Caso ainda assim não funcione, limpe o cache do navegador.

(3) Alterar a cor de fundo da barra de ferramentas do CKEditor

Como você percebeu, podemos fazer modificações em nosso CKEditor atribuindo parâmetros diretamente ao objeto CKEDITOR ou via arquivo config.js. Έτσι, vou demonstrar apenas de uma das formas:

1
2
3
4
5
6
7
 <κεφάλι> 
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1', {uiColor: '#ff0000'} );
   };
  </script>
 </κεφάλι>

(4) Combinando parâmetros de configuração do CKEditor

Os parâmetros de configuração do CKEditor podem ser combinados. Para conhecer as possibilidades, dê uma olhada na API Config. Παράδειγμα:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 <κεφάλι> 
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1', { uiColor: '#ccc',
                    enterMode: CKEDITOR.ENTER_P,
                    customConfig : 'ckeditor/outroConfig.js',
                    language: 'pt-br'    
                   } 
            );
   };
  </script>
 </κεφάλι>

(5) Linguagens suportadas pelo CKEditor

O CKEditor suporta 58 idiomas, inclusive opt-br”. Veja mais em User Interface Languages. O exemplo acima demonstra seu uso.

(6) Personalizando a barra de ferramentas

Básico

Pode ser que você não queira disponibilizar todos os recursos do CKEditor. Έτσι, por que não otimizar a barra de ferramentas conforme sua necessidade? Segue um exemplo deixando o editor bem BÁSICO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 <κεφάλι> 
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1', {
              toolbar:
              [
               { name: 'basicstyles', items : [ 'Bold','Italic' ] },
               { name: 'paragraph', items : [ 'NumberedList','BulletedList' ] },
               { name: 'tools', items : [ 'Maximize','-','About' ] }
              ]}     
             );
   };
  </script>
 </κεφάλι>

Completo

Segue abaixo um exemplo mais COMPLETO. Retire os botões que não desejar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 <κεφάλι> 
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function() {
    CKEDITOR.replace( 'editor1', {
              toolbar: [
               { name: 'document', items : [ 'Source','-','Save','NewPage','DocProps','Preview','Print','-','Templates' ] },
               { name: 'clipboard', items : [ 'Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Undo','Redo' ] },
               { name: 'editing', items : [ 'Find','Replace','-','SelectAll','-','SpellChecker', 'Scayt' ] },
               { name: 'forms', items : [ 'Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField' ] },
               '/',
               { name: 'basicstyles', items : [ 'Bold','Italic','Underline','Strike','Subscript','Superscript','-','RemoveFormat' ] },
               { name: 'paragraph', items : [ 'NumberedList','BulletedList','-','Outdent','Indent','-','Blockquote','CreateDiv', '-','JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock','-','BidiLtr','BidiRtl' ] },
               { name: 'links', items : [ 'Link','Unlink','Anchor' ] },
               { name: 'insert', items : [ 'Image','Flash','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar','PageBreak','Iframe' ] },
               '/',
               { name: 'styles', items : [ 'Styles','Format','Font','FontSize' ] },
               { name: 'colors', items : [ 'TextColor','BGColor' ] },
               { name: 'tools', items : [ 'Maximize', 'ShowBlocks','-','About' ] }              
              ]}     
             );
   }; 
  </script>
 </κεφάλι>

Moderado

Este é um exemplo mais MODERADO, com uma barra de ferramenta apenas, mas com os principais recursos. Σημειώστε ότι, συμπεριλαμβανομένων των, é possível combinar e determinar a altura e largura do Editor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<κεφάλι> 
 <script type="text/javascript">
  window.onload = function() {    
    CKEDITOR.replace( 'editor1', {
              toolbar:
              [
               { name: 'basicstyles', items : [ 'Bold','Italic','Underline' ] },
               { name: 'paragraph', items : [ 'NumberedList','BulletedList' ] },
               { name: 'paragraph', items : [ 'JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'] },
               { name: 'styles', items : [ 'Font','FontSize' ] },
               { name: 'colors', items : [ 'TextColor','BGColor' ] },
               { name: 'clipboard', items : [ 'Cut','Copy','Paste','PasteFromWord','-','Undo','Redo' ] },               
               { name: 'tools', items : [ 'Maximize','-','About' ] }
              ],
              width: "740px",
              height: "200px"}
             );
  };
 </script>
</κεφάλι>

(7) Textarea (Ckeditor) vazio ao submeter o formulário

Caso seu Textarea/CKeditor apareça em branco (vazio) ao submeter o formulário, você pode usar esseartifícioque criei abaixo, que na verdade serve para pegar o conteúdo do CKEditor e jogar no Textarea correspondente. Isto é feito chamando a função setCKEditorToTextarea() no momento de clicar no botão para enviar (submit ou button), normalmente no evento onclick() do botão.

1
2
3
4
5
6
<script type="text/javascript">
   function setCKEditorToTextarea() {
    for(var instanceName in CKEDITOR.instances)
     CKEDITOR.instances[instanceName].updateElement();      
   }
</script>

Palavras do desenvolvedor

CKEditor é um editor de texto para ser usado dentro de páginas da web. É um editor WYSIWYG, o que significa que o texto que está sendo editado pelo usuário será o mais parecido possível com o publicado. Ele traz para a web recursos de edição comuns, encontrados em aplicações desktop de edição, como o Microsoft Word e OpenOffice. Uma vez que o CKEditor está licenciado sob licençasOpen Sourcee comercial, você está apto a usá-lo dentro de qualquer tipo de aplicação. Este é o editor ideal para desenvolvedores, criado para fornecer soluções fáceis e poderosas para os seus utilizadores.

Outros editores

Γραμματοσειρές

Pra começar é isso! Consulte o site do desenvolvedor para maiores detalhes.

Σύνολο επισκέψεων: 64673

29 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ “Σειρά TEXTAREA στον επεξεργαστή (WYSIWYG | Ckeditor)

 1. Ronaldo είπε:

  Ο τύπος, estou desenvolvendo um projeto e num form tem dois campos textarea.
  Estou usando o CKEditor em ambas.

  ExpedienteEsquerda

  CKEDITOR.replace( ‘expedienteEsq’ );
  CKEDITOR.add

  ExpedienteDireita

  CKEDITOR.replace( ‘expedienteDir’ );
  CKEDITOR.add

  O editor é aplicado corretamente. Mas quando processo o form num arquivo php ele só recebe dados do primeiro campo e o segundo vai vazio.

  É algum problema com o CKEditor? porque se não usá-lo recebo dados dos dois campos normalmente
  .
  Usei a estrutura sugerida pelo próprio site do CKeditor.

  • Olá Ronaldo, fiz um teste aqui e não houve problema. Faça o seguinte, pegue o código abaixo, coloque em um arquivoteste.phpdentro do seu servidor, mas isolado da sua aplicação que está dando problema. Note que ao submeter o formulário com dois textarea (Ckeditor), os dados serão enviados normalmente.

   Arquivo teste.php (DOIS TEXTAREAS SIMULTÂNEOS)

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   
   <HTML>
    <κεφάλι>
     <Τίτλος>Ckeditor</Τίτλος>
     <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" />
     <script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
     <script type="text/javascript">
      window.onload = function() {
       CKEDITOR.replace( 'editor1' );
       CKEDITOR.replace( 'editor2' );
      };
     </script>
    </κεφάλι>
    <σώμα>
     <form action="teste.php" method="post">
      <textarea id="editor1" name="editor1">Valor inicial 1</textarea>
      <textarea id="editor2" name="editor2">Valor inicial 2</textarea>
      <input type="submit" value="Submit" />
     </form> 
    </σώμα>
   </HTML>
   <?PHP ηχώ 'Editor 1 ---> '.@$_REQUEST['editor1'].'<Br />'; ?>
   <?PHP ηχώ 'Editor 2 ---> '.@$_REQUEST['editor2'].'<Br />'; ?>
   • Ronaldo είπε:

    Resolvi com sua própria dica…. (6) Textarea (Ckeditor) vazio ao submeter o formulário

    Bastou colocar a função lá e ok :) Essa forma q vc passou é usando php né? Mesmo as páginas sendo em php implantei o editor usando javascript.
    Valeu pelas dicas

    aproveitando mesmo sabendo q não é o tema do post, eu programo a muito tempo com java e .net e em php a menos tempo e tô apanhando com conversão de data em string. Não tem uma função direta, como de string para data (strtotime) ? Acho q vc sabe php bem mais q eu. Se souber essa parada manda pro meu email ronaldodantas2@gmai.com

    Não precisa publicar esse comentário. Valeu pelas dicas.

 2. Φερνάντο είπε:

  Como faço para habilitar o caractere especial de º(PRIMEIRO 1.º) e ª(SEGUNDA 2.ª) SEM QUE EU CLIQUE NA FERRAMENTA INSERIR CARACTERE ESPECIAL? GOSTARIA DE FAZER ISSO AO DIGITAR NO PRÓPRIO TECLADO SEM ABRIR NENHUMA JANELA.

 3. James είπε:

  Bom dia, cara muito bom seu post, estou começando a trabalhar com javascript agora, e to precisando criar um editor de texto, pensei em usar o ckeditor, porém to com dificuldade para conseguir manipular ele, tipo só queria que tivesse , salvar, novo, desfazer, refazer, colar, copiar, e uma caixa de escolha de linguagem, só que ao invés de ser a forma de escrita, seria linguagens de programação, e depois teria que manipular os dados recebidos, tipo como um editor de código fonte normal, só que online, se puder me ajudar.

  • Ωχ, isso aí pode ser algo com o editor que você está usando para escrever o código. Tente usar um bloco de notas comum e insira o código HTML completo do exemplo, e veja se o problema permanece.

   Tente também definir diretivas que dizem a sua página qual conjunto charset usar (ISO-8859-1 ou UTF-8).

   1
   2
   3
   4
   5
   
   <σώμα>
    <κεφάλι>
      <meta charset="UTF-8">
    </κεφάλι> 
   ...

   Se está usando PHP, defina o charset no início do código, antes de qualquer coisa:

   1
   
    <?PHP header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1",αλήθεια) ?>

   Ou ainda, tente tratar o conteúdo das requisições usando o charset correto:

   1
   
    htmlentities( utf8_decode($_POST['variable']) );

   O fato é que o problema que você citou não parece ser do CKEditor, até por que eu uso ele em várias aplicações e não tenho problema algum com caracter especial. Testei também o DEMO no Site do desenvolvedor, e não vi problema. Veja aí: http://ckeditor.com/demo

 4. Marcio είπε:

  Boa tarde estou tentado pegar o texto escrito no textArea via javascript para enviar para o banco de dados mas não estou conseguindo, tem algum método para pegar o texto?
  Ευχαριστούμε

 5. Καλό απόγευμα.
  Estou pensando em usar este dispositivo para receituário médicoalgo muuuito simples mesmo.
  Queria saber como configurar para a barra superior (onde fica as funcionalidades) se ocultar (tipo um botãozinho que faça ela desaparecer após editar o texto)
  Também como faço para sumir com a barra inferior (onde aparece “σώμα” e outros tags) ?
  Como eu torno a caixa de texto com umheightautomático: Τύπος, se eu prescrever 10 medicações a caixa vai encompridando enquanto eu for digitandoSe eu digitar apenas 1 medicação a caixa fica na altura do que eu digitar

  • Γεια σου, desculpe, havia alguns cortes (falhas) no seu código, por isso acabei removendo-o.

   Com relação a isso que você precisa, é perfeitamente possível, mas sugiro procurar algum profissional que entenda de JavaScript para ajudá-lo.

   Vou apenas dizer o caminho das pedras:

   Ocultar barra de ferramenta (toolbar):

   1
   2
   3
   
   var editor = CKEDITOR.inline( 'editor1', {
     removePlugins: 'toolbar'
   } );

   Ocultar rodapé (elementspath):
   http://ckeditor.com/forums/CKEditor-3.x/Disabling-Elements-Path-Display

   Aumentar altura automaticamente (autogrow):
   http://sdk.ckeditor.com/samples/autogrow.html
   http://ckeditor.com/demo#auto-grow (demonstração)

   Παράδειγμα:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   
   <HTML>
    <κεφάλι>
     <Τίτλος>Ckeditor</Τίτλος>
     <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" />
     <script src="http:////cdn.ckeditor.com/4.5.3/basic/ckeditor.js"></script>
     <script src="plugin.js"></script> <!-- obter plugin.js em http://ckeditor.com/addon/autogrow --> 
     <script type="text/javascript">
      window.onload = function() {
       CKEDITOR.replace( 'editor1', {       
         removePlugins: 'elementspath', 
         removePlugins: 'toolbar',
         extraPlugins: 'autogrow',
         autoGrow_minHeight: 70,
         height: '70px'
       });
      };
     </script>
    </κεφάλι>
    <σώμα>
     <form action="request.php" method="post">
      <textarea id="editor1" name="editor1">Texto inicial.</textarea>
      <input type="submit" value="Submit" />
     </form> 
    </σώμα>
   </HTML>
 6. Claudio είπε:

  Γεια σας Taylor, parabéns pelo post muito bem explicado. Desejo usar esse editor em uma aplicação PHP e gostaria de saber como criar um combo (ou botao) na toolbar que trouxesse dados do BD para inserir no texto? IE, ao clicar em um botão abriria uma caixa de diálogo com o resultado de uma consulta no banco para selecionar um registro.
  É possível?

 7. Glaydison Σίλβα είπε:

  Γεια σου, μεγάλη θέση. Θα μπορούσε να προτείνει ένα νέο post? Χρειάζεστε βοήθεια για την εφαρμογή ενός κουμπιού για να ανεβάσετε εικόνες, ίσο με το DEMO όπου μπορείτε να μετακινήσετε επάνω στο διακομιστή και τέτοια. Δεν μπορώ κάποιο τρόπο.

 8. Ρωμύλος είπε:

  Αυτό το post με βοήθησε πολύ, αλλά Αναρωτιόμουν αν θα πρέπει να αφαιρέσετε την παράγραφο που δημιουργεί αυτόματα όταν συμπληρώνεται το πεδίο.

  ATT.
  Ρωμύλος

Αφήνω μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *